Kontrola osôbkontrola

Modul zabezpečujúci náhodný výber osôb na vstupnú, resp. výstupnú kontrolu (napríklad kontrola tašiek, dychová skúška na alkohol).   Po výbere osoby systém spustí zvukový, alebo svetelný alarm, čím upozorní obsluhu na nutnosť kontroly a až do jej vykonania technické zariadenie zabráni možnosti prechodu  do/z  areálu.  Namiesto alarmu je možné využiť aplikačné upozornenie obsluhy na monitore, spolu s upozornením na typ kontroly, ktorý je nutné vykonať.

 

Dôvody implementácie modulu Kontrola osôb

  • Nutnosť zvýšenia bezpečnosti pri práci a toho vyplývajúca požiadavka zabránenia vstupu osobám pod vplyvom alkoholu
  • Snaha obmedziť krádeže materiálu alebo výrobkov kontrolou tašiek u osôb, ktoré opúšťajú areál
  • Požiadavka náhodného výberu osoby (zamestnanci, návštevníci)  na vstupnú / výstupnú kontrolu, s vylúčením ľudského faktora
  • Zabránenie prechodu osoby vybranej na kontrolu všetkými vstupmi do areálu až do času absolvovania kontroly

 

 

Benefity zavedenia modulu

  • Zvýšenie zodpovednosti vstupujúcich/vystupujúcich osôb
  • Možné zníženie počtu pracovných úrazov
  • V prípade podozrenia možnosť manuálneho doplnenia osoby do zoznamu na kontrolu zodpovednou osobou
  • V prípade potreby možnosť určité osoby z výberu vylúčiť
  • Záznam o vykonanej kontrole s výsledkom dostupný všetkým zodpovedným osobám

 

 

Turniket alarm

Kontrola2