Charakteristika systému iCard

iCard logo max

Celá aplikácia je dostupná výlučne cez prehliadač internetových stránok, preto na pracovných staniciach používateľa nevyžaduje žiadnu špeciálnu inštaláciu, postačuje prehliadač webových stránok Internet Explorer 11, Chrome, resp. Firefox. Základný aplikačný softvér je vytvorený v ASP.NET v programovacom jazyku C#.  Aplikácia využíva databázové prostredie MS SQL 2005, resp. vyššie. Je prevádzkovateľná aj v cloudovom prostredí.

  

Motivácie  k  zavedeniu systému  iCard môžu byť rôzne:

konsolidácia firmy  po  zmene majiteľa, vznik novej pobočky zahraničného  partnera alebo vznik nového pracoviska existujúcej firmy, nahradenie rôznych používaných evidenčných systémov v rámci jednej organizácie jednotným centralizovaným systémom,  potreba získať zdroj informácií pre iné sledovacie systémy potrebné pre manažovanie podniku,  napr.  sledovanie  vyťaženosti  strojov,  liniek,  technológií,  nutnosť plnenia legislatívnych podmienok a tiež  plnenie  odporučení  vyplývajúcich  z bezpečnostných auditov.

Pre zavedenie systému iCard v  organizácii je rozhodujúcich niekoľko faktorov. Nie vždy je rozhodujúca finančná úspora. Niekedy je kladený väčší dôraz na prístup k dátam v  reálnom čase, jednotnosť dodržiavania pravidiel, ochranu informácií, zabezpečený vstup, jednoznačnosť dokladovania,...

Preto v nasledujúcom  uvádzame  niekoľko  motivačných  faktorov,  rozdelených  podľa  skupín:

centralizácia spracovania

 • zavedenie jednotného systému so znížením nákladov na budúcu údržbu
 • zjednotenie pravidiel v rámci celej organizácie
 • možnosť kontroly zamestnancov územne odčlenených priamo z centra
 • optimalizácia vnútorných procesov 

zníženie nákladov organizácie

 • skrátenie doby spracovania miezd pri znížení počtu zamestnancov zodpovedných za tvorbu podkladov pre mzdy
 • zlepšenie dodržiavania pracovnej disciplíny
 • zamedzenie možnosti zneužívania vyplácania rôznych benefitov
 • obmedzenie toku papierových dokumentov so znížením nákladov na ich tvorbu, archiváciu a údržbu
 • integrácia s inými systémami – otvorenie pre ďalšie prepojenia
 • synergický efekt pri plnom zavedení systému (návratnosť investície v najkratšom čase)

zlepšenie komfortu pre zamestnancov

 • zjednodušenie spôsobu evidencie (dotykové obrazovky, bezkontaktné snímanie)
 • zvýšenie komfortu obsluhy prácou s počítačom
 • zvýšenie objemu informácií dôležitých pre zamestnancov
 • podpora rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu